Geodezyjny podział działki

Podział nieruchomości to jedna z elementarnych usług, oferowanych przez specjalistów, których głównym obszarem działalności jest geodezja. Proces ten jest także jednym z najbardziej istotnych elementów zarządzania nieruchomościami. Jednym z celów przygotowywania projektów podziału nieruchomości jest skuteczne wykorzystanie możliwości danej nieruchomości, zachowując jednocześnie zgodność realizowanych prac z wymogami prawa budowlanego oraz Ustawy regulującej zagospodarowanie przestrzenne.

Podział nieruchomości ma na celu wydzielenie minimum dwóch nowych działek z gruntu objętego procesem. Jest to istotny etap procesu inwestycyjnego, który pozwala przystosować teren do planowanej inwestycji. Pozwala również na zarządzanie prawem własności, dotyczącym wydzielonej części nieruchomości pierwotnej.

Od strony prawnej, proces podziału nieruchomości, opiera się na Ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącym sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Wszystkie wymienione regulacje prawne ustanawiają normy, w zakresie których funkcjonują podmioty świadczące usługi geodezyjne – więcej pomocnych wskazówek.

W rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość to grunt wraz z częściami składowymi.

Czy ta tematyka przyciągnęła Twoją uwagę? Jeśli tak, to dodatkowo zobacz ofertę zarządca nieruchomości wrocław, która dotyczy omawianej kwestii, więc na pewno też Cię zaintryguje.

Od tej zasady, wyjątkiem są budynki stanowiące odrębny przedmiot własności.

Proces podziału nieruchomości zawiera w sobie podział danego gruntu na części, co polega na ustaleniu granic podziału oraz stworzenie stosownej dokumentacji, wymaganej przepisami – zajmuje się tym pracownik geodezyjny.Wspomniany proces realizowany jest z uwzględnieniem następujących etapów:

– przygotowanie początkowego podziału,

– zdiagnozowanie zgodności projektu z założeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego,

– utworzenie protokołu z czynności przyjęcia granic,

– przygotowanie przez geodetę projektu podziału z uwzględnieniem projektowanych granic,

– uzyskanie decyzji o podziale gruntu, wydawanej przez odpowiedni organ administracji,

– okazanie nowych granic stronom postępowania,

– uzyskanie dokumentu potwierdzającego zaakceptowanie dokumentacji podziałowej przez PODGiK.


Wyświetl większą mapę

Podział nieruchomości możne zostać przeprowadzony w ramach dwóch trybów postępowania. Pierwszym z nich jest tryb administracyjny, dotyczący działek budowlanych i uzależniony od decyzji organu administracji, drugim, tryb podziału gruntów rolniczych i leśnych, w przypadku którego decyzja administracyjna jest zbędna, a podstawę stanowi dokumentacja podziałowa.

Do wniosku dotyczącego podziału gruntu załączyć trzeba:

– dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości,

– wyciąg z Ewidencji Gruntów i Budynków oraz duplikat mapy ewidencyjnej,

– decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w sytuacji braku planu miejscowego,

– roboczy projekt podziału.

Warunkami koniecznymi, umożliwiającymi podział gruntu są zgodność z wytycznymi lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz umożliwienie dostępu do drogi publicznej.